You are hereHome

Giới thiệu

   Đóng

THỦ TỤC CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

( CÔNG BỐ HỢP CHUẨN)

1.Công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn ( công bố hợp chuẩn) theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

2. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa theo quy mô công nghiệp thuộc danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

3.Thủ tục công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

3.1. Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn ( BM 01/TĐC/02);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng ...);

- Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng ( BM 01/TĐC/03) hoặc Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 ( bản sao);

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo kết quả thử nghiệm mẫu.

3.2.Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn ( BM 01/TĐC/02);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng ...);

- Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( bản sao).

4. Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ cho mỗi loại sản phẩm, hàng hóa ( 01 bộ sẽ lưu lại Chi cục, 01 bộ trả lại doanh nghiệp khi sản phẩm, hàng hóa được tiếp nhận)

5. Chi cục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ công bố hợp chuẩn với các quy định pháp luật liên quan. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiến hành:

- Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (BM 01/TĐC/04) nếu hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp lệ.

- Thông báo để doanh nghiệp chỉnh sửa, hoàn thiện nếu hồ sơ công bố hợp chuẩn không hợp lệ ( BM 01/TĐC/06)